Notulen Ledenvergadering van 7-11-18

 NOTULEN LEDENVERGADERING S.V. Wilhelm Tell 

 Datum:  07 november 2018. 

 Aanwezige bestuursleden: 

 1. J.Postma-Voorzitter 
 2. Toonen-Secretaris
 3. Scholte-Penningmeester
 4. Bloom-Algemeen bestuurslid
 5. van Os-Algemeen bestuurslid

Afwezige bestuursleden: 

 1. J.W. Schippers-Algemeen bestuurslid 
 2. Schippers-Algemeen bestuurslid
 3. Berg-Algemeen bestuurslid

Aanwezige overige leden: 

 1. Blom
 2. Degeling
 3. L.vanHeijningen 
 4. vanHeiningen 
 5. de Neef
 6. Pala
 7. Paul
 8. Paul
 9. Steenks
 10. Uitendaal

Opening: De voorzitter heet een ieder aanwezig welkom en opent de vergadering. 

Vorige notulen: Daar dit een ingelaste vergadering is met een paar punten die besproken en/of afgehamerd moeten worden, is er niet gesproken over de notulen van de vorige ledenvergadering. Dit zal gebeuren op de standaard jaarlijkse ledenvergadering in het begin van 2019. 

 Ondanks de zeer lage opkomst waren er gelukkig toch genoeg leden om beslissingen te mogen nemen. 

Mededelingen bestuur: Allereerst wil het bestuur aangeven dat het vreselijke nieuws ons bereikt heeft dat de moeder van Alexandra en dus de vrouw van Jan Willem afgelopen week is overleden. Wij allen wensen hen veel sterkte. 

 Besproken punten: 

 • Zoals jullie weten, en zo niet dan nu wel, heeft ons lid Bert van Vliet een herseninfarct gekregen, en kan hij niet meer schieten. Het gaat gelukkig naar omstandigheden goed met hem, maar hij heeft via zijn vriendin laten weten dat hij het op prijs zou stellen dat de vereniging zijn vuurwapen krijgt. Het gaat om een ouder type Smith & Wesson .22Lr. Het gaat vooral om de symboliek van dit gebaar, en daarom is unaniem besloten dat wij het wapen bij gaan laten schrijven op de vereniging. 
 • Er is gelukkig een oplossing gevonden voor het gemis van een penningmeester. Richard Scholte heeft deze taak op zich genomen. Daar er nu een overgang is m.b.t. de overzichten van de financiën, willen wij jullie vragen begrip te hebben wanneer een van de bestuursleden naar jullie toe komt om te vragen hoe het staat met het voldoen van de contributie. Er is soms helaas te weinig zicht op, en we willen dit gewoon even duidelijk hebben. 
 • Er is besloten dat wij als vereniging helaas genoodzaakt zijn om de contributie te verhogen voor het nieuwe jaar. Dit om er zeker van te zijn dat onze vereniging het hoofd boven water kan houden. De verhoging voor alle seniorleden zal 10 euro per kwartaal zijn, dus van 40 naar 50 euro per kwartaal. Tevens gaat ook de contributie voor de jeugdleden omhoog. Deze stijging bedraagt 2,5 euro per kwartaal, dus gaat voor de groep 7 tot 16 jaar van 15 naar 17,50 euro per kwartaal, en voor de groep 16 tot 18 jaar van 20 naar 22,50 euro per kwartaal. Bektas Pala heeft aangegeven dat het handig zou zijn wanneer er een officiële factuur gestuurd zou worden, als reminder voor de leden dat ze de contributie nog dienen te betalen. Dit wordt opgepakt. 
 • Er is unaniem besloten het zgn. Rolladeschieten af te schaffen, hier was nog te weinig animo voor. 
 • We gaan de kwartaalbekers voor het nieuwe jaar 2019 afschaffen. Daarvoor in de plaats komt er een A3-bord waarop ieder bimester de scores van de schutters komen te staan. Wel willen we de jaarprijzen blijven hanteren. Hier is eveneens unaniem mee ingestemd. 
 • Er is een update geweest op onze site. Dit heeft Edwin Bloom opgepakt en ziet er nu al gelikt uit. Gaarne eventuele input van onze leden om de site nog verder te kunnen verbeteren. 
 • Er is sprake geweest wat de eventuele toekomst is wat betreft de maandagen, De opkomst op deze dagen is zo laag, dat je jezelf als vereniging moet gaan afvragen of het nog wel rendabel is deze avond te behouden. Arie de Neef geeft aan dat het al heel wat zou schelen wanneer de karabijnschutters op de maandag kunnen komen om te participeren in de door hem uitgezette laddercompetitie. Het bestuur zal proberen de woensdagavondleden hiervoor te prikkelen. 
 • Edwin Bloom en Bektas Pala gaan in de vorm van een “Werkgroepje” bekijken hoe de maandag interessanter en aantrekkelijker gemaakt kan worden…dit wordt vervolgd. 
 • Tot slot wil het bestuur aan een ieder vragen of er de ambitie bestaat om toe treden tot het bestuur. Op dit moment komen we mensen tekort wanneer het gaat om het draaien van de tafeldiensten. Wees niet bang dat je wordt opgezadeld met bergen werk, het gaat puur om mensen voor wie wij een verenigingsverlof kunnen aanvragen zodat zij achter de tafel kunnen zitten. Wanneer we genoeg mensen in het bestuur hebben kunnen we een rooster maken wat gaat betekenen dat je eens in de zoveel weken een keer achter de tafel zit. Simpel rekensommetje, we hebben ongeveer 90 avonden in het jaar. Wanneer je 10 bestuursleden zou hebben, draai je als bestuurslid 9 avonden per jaar. Verspreid dit over 52 weken, dan praat je over een tafeldienst eens in de 5 tot 6 weken aan de beurt bent. Voorwaarde is wel dat een ieder bestuurslid bereid is om zowel de maandag als de woensdag te draaien, anders heeft het geen zin. 

Sluiting: De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.